SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TVT - บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
28/01/22 17:40 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
28/01/22 17:13 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
28/01/22 17:13 แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
11/05/17 08:26 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11/05/17 08:26 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
11/05/17 08:25 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)  
09/05/17 18:24 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
28/04/17 08:56 แจ้งการไม่ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (TVT-W1) (แก้ไข)
27/04/17 19:41 แจ้งการไม่ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (TVT-W1)
26/04/17 08:08 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
04/04/17 07:41 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
21/02/17 08:26 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 (แก้ไขครั้งที่ 3)
20/02/17 18:46 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 (แก้ไขครั้งที่ 2)
20/02/17 12:32 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 (แก้ไข)
20/02/17 09:00 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
20/02/17 08:48 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
20/02/17 07:09 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
17/02/17 20:30 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่