อนุพันธ์ (Derivatives)

ใส่ชื่อย่อสัญญา Derivatives
ข้อมูลล่าช้า 15 นาที Invalid Date
Market Status:
Market Status:
หมายเหตุ
  • ราคาคิดเฉพาะการซื้อขายแบบ Auto Matching
  • ไม่รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
  • คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า
  • รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
    • - สำหรับการซื้อขายช่วง Day Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Night Session ของวันทำการก่อนหน้า
    • - สำหรับการซื้อขายช่วง Night Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Afternoon Session ของวันทำการปัจจุบัน
    • - สำหรับ Precious Metal Futures และ Currency Futures ข้อมูลการซื้อขายประจำวันที่ T จะนับรวม Night Session ที่ซื้อขายวันที่ T-1 และ Day Session ที่ซื้อขายวันที่ T