หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 30 มี.ค. 2566 00:59:49

SINGER-W2

SP
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2
alt

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์
ที่อยู่
อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17, 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์
0-2352-4777
โทรสาร
0-2352-4799

รายละเอียดหลักทรัพย์ (SINGER)

ตลาด
SET
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย
17 พ.ค. 2562
กลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ
หมวดธุรกิจ
พาณิชย์
ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างด้าว (%)
-
จำนวนหุ้นที่ชาวต่างชาติมีสิทธิถือครองเพิ่ม (หุ้น)
-
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) (%)
-
ราคาพาร์ (บาท)
1.00
เลขรหัสหลักทรัพย์สากล
ในประเทศ : TH0073053405
ต่างด้าว : -
NVDR : TH00730534R1
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
วันปิดรอบบัญชี
-
ชื่อผู้สอบบัญชี (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31 ธ.ค. 2566)
1. นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
2. นาย โชคชัย งามวุฒิกุล (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
3. นางสาว ฐิติมา พงศ์ไชยยง (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
นาย รักกิติ ตั้งล้ำเลิศ (วันที่เริ่มต้น 1 มิ.ย. 2565)
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
นางสาว ณฤดี สันติสุขหทัย (วันที่เริ่มต้น 11 เม.ย. 2565)