หุ้น
สถานะตลาด
ข้อมูลล่าสุด -

GRAMMY

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ (%)
บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม จำกัด 426,774,344 52.05
นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 134,635,723 16.42
นาย ณัฐพล จุฬางกูร 81,122,700 9.89
นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 51,573,500 6.29
นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 22,720,000 2.77
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 17,932,520 2.19
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 12,278,693 1.50
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 5,216,651 0.64
นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ 5,059,236 0.62
กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 4,830,400 0.59
หมายเหตุ
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย