หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 03:19:49

SINGER

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

alt

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์
ที่อยู่
อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17, 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์
0-2352-4777
โทรสาร
0-2352-4799

รายละเอียดหลักทรัพย์

ตลาด
SET
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย
28 มิ.ย. 2527
กลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ
หมวดธุรกิจ
พาณิชย์
ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างด้าว (%)
49.00 (ณ วันที่ 31 ม.ค. 2566)
จำนวนหุ้นที่ชาวต่างชาติมีสิทธิถือครองเพิ่ม (หุ้น)
362,056,653
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) (%)
49.74
ราคาพาร์ (บาท)
1.00
เลขรหัสหลักทรัพย์สากล
ในประเทศ : TH0073A10Z05
ต่างด้าว : TH0073A10Z13
NVDR : TH0073010R15
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ สำรองตามกฏหมายและสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
วันปิดรอบบัญชี
31 ธ.ค.
ชื่อผู้สอบบัญชี (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31 ธ.ค. 2565)
1. นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
2. นาย โชคชัย งามวุฒิกุล (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
3. นางสาว ฐิติมา พงศ์ไชยยง (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
นาย รักกิติ ตั้งล้ำเลิศ (วันที่เริ่มต้น 1 มิ.ย. 2565)
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
นางสาว ณฤดี สันติสุขหทัย (วันที่เริ่มต้น 11 เม.ย. 2565)