หุ้น สถานะตลาด Open1
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2567 12:24:48

TTA

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
TTA
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
กราฟราคาล่าสุด **
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2567 12:24:00
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2567 12:24:00
หมายเหตุ
** ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching,Trade Report และ Odd Lot)
** ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
** ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์