กองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ส.ค. 2565

ASP-SMELTF-A

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว
13.7630
ความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 6
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
เสี่ยงสูง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
ASSETFUND
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ผลตอบแทน YTD (%)
-12.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
0.00