กองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2565

PRINCIPAL VNTG7M1

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1
8.5643
ความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 6
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
เสี่ยงสูง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
PRINCIPAL
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ผลตอบแทน YTD (%)
-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
705,518,704.08