กองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 2565

ABLTF

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว
41.6475
ความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 6
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
เสี่ยงสูง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
ABERDEEN
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ผลตอบแทน YTD (%)
-1.32
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
7,810,500,860.62