กองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 11 ส.ค. 2565

LHGDYNAMIC-E

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไดนามิกส์ มัลติ แอสเซ็ท
9.2378
ความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 6
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
เสี่ยงสูง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
LHFUND
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ผลตอบแทน YTD (%)
-15.66
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
7,427,482.05