กองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2565

LHWPLUS-A

กองทุนเปิด แอล เอช เวลท์ พลัส
9.7743
ความเสี่ยงกองทุน : ระดับ -
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
-

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
LHFUND
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ผลตอบแทน YTD (%)
-15.80
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
140,977,771.81
สัดส่วนการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ส.ค. 2565
สินทรัพย์ที่ลงทุน ร้อยละ (%)
หน่วยลงทุน
89.64
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E
11.66