กองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2566

LHWPLUS-A

กองทุนเปิด แอล เอช เวลท์ พลัส

สัดส่วนการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2566
สินทรัพย์ที่ลงทุน ร้อยละ (%)
หน่วยลงทุน
93.88
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E
6.21