ข่าวสารการลงทุน

กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท การลงทุนในบริษัท ออสเวลไลฟ์ จำกัด (เพิ่มวาระออกหุ้นกู้และกำหนด Record Date ใหม่) (แก้ไข)
9 มี.ค. 2566
หลักทรัพย์ DOD
แหล่งข่าว DOD
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          			

เรื่อง                 			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 07 มี.ค. 2566
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 18 เม.ย. 2566
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)          			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 22 มี.ค. 2566
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม        			 : 21 มี.ค. 2566
วาระการประชุมที่สำคัญ          			 :
 - การเพิ่มทุน
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม              			 : จัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 
(E-AGM)
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน           			

เรื่อง                 			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 22 ก.พ. 2566
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)        			 : 71,942,382
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)       			 : 71,942,382
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)       			 : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร        			 : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ             			 : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 25,552,382
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)     			 : 17.00 : 1.00
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)        			 : 4.00
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น        			 : วันที่ 07 มิ.ย. 2566 ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 2566
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น        			 : 15 พ.ค. 2566
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)  			 : 12 พ.ค. 2566
 จัดสรรให้กับ             			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร    			 : นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 9,756,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน       			 : 2.25
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)        			 : 4.10
 จัดสรรให้กับ             			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร    			 : นายดนุพล ชิลลี่
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 7,317,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน       			 : 1.68
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)        			 : 4.10
 จัดสรรให้กับ             			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร    			 : นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 7,317,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน       			 : 1.68
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)        			 : 4.10
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น        			 : วันที่ 28 เม.ย. 2566 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2566
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด 			 : 24,390,000
(หุ้น)
 จัดสรรให้กับ             			 : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 22,000,000
หมายเหตุ                			 :
การเพิ่มทุนหุ้นสามัญโดยจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 
ก่อนจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายตามสัดส่วน (Right Offering) โดยบุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) นั้น มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเดิมทุกรายตามสัดส่วน (Right Offering) ด้วย
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล      			

เรื่อง                 			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 22 ก.พ. 2566
งดจ่ายปันผลจาก             			 :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565

______________________________________________________________________


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้