ที่มาและความหมาย

ผสมผสานการวิเคราะห์ทั้งทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านเทคนิค และด้านสถิติมาประกอบเพื่อแนะนำการลงทุนให้กับคุณ

ที่มาและความหมาย

ผสมผสานการวิเคราะห์ทั้งทางด้านปัจจัยพื้นฐาน
ด้านเทคนิค และด้านสถิติมาประกอบ
เพื่อแนะนำการลงทุนให้กับคุณ

ที่มาและวัตถุประสงค์

สืบเนื่องจาก เจตนารมณ์ของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ที่ต้องการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลการวิเคราะห์ การลงทุน เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน
โดยเฉพาะกับนักลงทุนรายย่อยที่มักเข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ได้เฉพาะของโบรกเกอร์ที่ตนมีบัญชีอยู่ ซึ่งอาจจะหมายถึงโบรกเกอร์เพียงแค่ 1-2 รายเท่านั้นทำให้ไม่สามารถ
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ของโบรกเกอร์หลาย ๆ แห่ง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ ดังกล่าว สมาคมจึงได้จัดทำผลการสำรวจความเห็นนักวิเคราะห์ (IAA Consensus) ต่อหุ้นรายตัว โดยได้รับความช่วยเหลือจากบริษัท เซ็ทเทรด
ดอท คอม จำกัด ในการออกแบบระบบ และเขียนโปรแกรมเพื่อรวบรวม ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวขึ้นบนเว็บไซด์ www.settrade.com ซึ่งได้รับความนิยมจากนักลงทุน
เป็นอย่างดีอยู่แล้ว

ปัจจุบัน ทางสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ ซึ่งจะทำให้ข้อมูล IAA Consensus สะท้อนความเห็นของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ต่อหุ้นรายบริษัท
ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อนักลงทุนและตลาดทุนโดยรวม

1. เพื่อให้นักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน สามารถเข้าถึงข้อมูลประมาณการตัวเลขสำคัญ (IAA Consensus) ของโบรกเกอร์หลายแห่งได้ในคราวเดียว โดยมีต้นทุนการแสวงหาข้อมูลที่ต่ำรวดเร็ว และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยทำให้การพิจารณาตัดสินใจลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ตัวเลขทางการเงินที่เหมือนหรือแตกต่างกันของแต่ละโบรกเกอร์ ยังมีส่วนสนับสนุนหรือทำให้นักลงทุนสามารถใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนก่อนการ ตัดสินใจลงทุนได้อีกด้วย

2. เพื่อให้ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนและผู้สื่อข่าวสามารถใช้ IAA Consensus เป็นข้อมูลที่สะท้อนความเห็นของ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่มีต่อบริษัท และใช้ในการชี้แจงให้นักวิเคราะห์หรือนักลงทุนปรับการคาดการณ์ตัวเลขทางการ เงินให้ใกล้เคียงกับแนวโน้มจริง ได้อย่างทันท่วงที

ความหมาย

IAA Consensus คือ การสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์จากโบรกเกอร์ต่าง ๆ ที่ติดตามข้อมูลรายบริษัทอย่างใกล้ชิด โดยจะนำเสนอในรูปตารางสรุปตัวเลขสำคัญทางการเงินรายบริษัท เช่น กำไรสุทธิ กำไรต่อหุ้น (EPS) อัตราเงินปันผล (DIY) มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน (Target Price) คำแนะนำสำหรับการลงทุน เป็นต้น

คำศัพท์

ความหมายและสูตรในการคำนวน

Net Profit

กำไรสุทธิ (หน่วยเป็นล้านบาท)

EPS

กำไรต่อหุ้น (หน่วยเป็นบาท)

P/E

อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไร (Price / Earning Per Share)
สูตรในการคำนวณ : ราคาปิดล่าสุด / กำไรต่อหุ้นโดยประมาณในปีปัจจุบัน

P/BV

อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price / Book Value Per Share)
สูตรในการคำนวณ : ราคาปิดล่าสุด / มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นโดยประมาณในปีปัจจุบัน

DIV (%)

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield (%))
สูตรในการคำนวณ : เงินปันผลตอบแทนต่อหุ้นโดยประมาณในปัจจุบัน / ราคาปิดล่าสุด

Target Price

มูลค่าหุ้นตามปัจจัยพื้นฐานในช่วง 12 เดือนข้างหน้า (หน่วยเป็นบาท / หุ้น)

Recommendation

คำแนะนำ / ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์

Last Update

วันที่นักวิเคราะห์ Update ข้อมูล Analyst Consensus ของหลักทรัพย์นั้น

Research Paper

บทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์นั้น

Average

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield (%))
สูตรในการคำนวณ : ผลรวมหารเฉลี่ยด้วยจำนวนนักวิเคราะห์ที่ส่งข้อมูล

High

ค่าสูงสุดในข้อมูลประเภทใด ๆ

Low

ค่าต่ำสุดในข้อมูลประเภทใด ๆ

Median

ค่ากึ่งกลางของข้อมูลประเภทใด ๆ


หมายเหตุ
  • แสดงเฉพาะข้อมูลล่าสุดที่มีการ Update ภายใน 4 เดือนเท่านั้น
  • กรุณาอ่าน " เงื่อนไขการใช้ข้อมูล และข้อจำกัดความรับผิดชอบ " ก่อนการใช้ข้อมูล IAA Consensus

วิธีการใช้งาน

1. เลือกเมนู ความเห็นนักวิเคราะห์ ที่อยู่ด้านบนในหน้า Settrade.com ได้ทันที

tab3-howto1
1. พิมพ์ชื่อย่อหุ้น ที่ช่อง "ชื่อย่อหุ้น"
2. กดปุ่ม search-iconที่มาและความหมาย
หากมีการเลือกดูข้อมูลหลักทรัพย์ใด ๆ อยู่แล้ว ท่านสามารถเลือกแท็บ "ความคิดเห็นนักวิเคราะห์" ในเมนูได้ทันที

tab3-howto2หากดำเนินการใด ๆ ใน 2 วิธี ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ท่านจะได้พบกับหน้าข้อมูล IAA Consensus ดังนี้

หุ้นรายตัว_แท็บความคิดเห็นนักวิเคราะห์
tab3-howto1

ข่าวและกิจกรรม

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเปิดศูนย์รวมประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียน
(IAA Consensus): แหล่งข้อมูลใหม่ในการตัดสินใจลงทุน

ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายกสมาคมฯ เปิดเผยว่า ศูนย์รวมประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียน (บมจ.) มีขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน นักลงทุนรายย่อย หรือนักลงทุน สถาบัน สามารถเข้าถึง ข้อมูลประมาณตัวเลขสำคัญจากบริษัทหลักทรัพย์หลาย ๆ แห่งได้ในคราวเดียว ซึ่งจะช่วยให้การ พิจารณา ตัดสินใจลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

"สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนมีนโยบายส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และข้อมูลการวิเคราะห์การลงทุนเพื่อประโยชน์ต่อ การตัดสินใจลงทุน ประกอบกับคณะกรรมการสมาคมฯ ตระหนักว่า นักลงทุนรายย่อยมักเข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ได้ เฉพาะของโบรกเกอร์ที่ตนมีบัญชีอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่มักเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์เพียงแค่ 1-2 รายเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถ เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ของโบรกเกอร์หลาย ๆ แห่งได้ "ศูนย์รวมประมาณการกำไรของ บมจ." นี้จึงเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งกับนักลงทุนโดยตรง" นายก้องเกียรติกล่าว

" ศูนย์รวมประมาณการกำไรของ บมจ. " ได้รับความร่วมมือจากบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยในการให้ข้อมูลโดยอยู่ในฐานเดียวกัน ทำให้ไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ผู้บริหาร นักลงทุน และผู้สื่อข่าวก็สามารถใช้ศูนย์รวมประมาณการกำไรของ บมจ. นี้ได้ และเห็นภาพสะท้อนความเห็นของนักวิเคราะห์ส่วน ใหญ่ที่มีต่อบริษัทจดทะเบียน

การจัดทำศูนย์รวมประมาณการกำไรของ บมจ. นี้ ประสบความสำเร็จได้ด้วยความสนับสนุนจาก บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ซึ่งช่วยออกแบบ และพัฒนาระบบสำหรับศูนย์รวมบทวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com ซึ่งได้รับความนิยมจากนักลงทุนเป็นอย่างดีอยู่แล้ว การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว จะช่วยให้นักลง ทุนและประชาชนที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของตนได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยสามารถเข้าดู ข้อมูลได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพียงพิมพ์ชื่อย่อหุ้นที่ต้องการ พร้อมเลือกเมนู " IAA Consensus "

คุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ กรรมการและเลขาธิการสมาคมฯ กล่าวถึงการเปิดศูนย์รวมประมาณการกำไรของ บมจ. ว่า " เป็น การสำรวจประมาณการกำไรของรายบริษัทโดยนักวิเคราะห์จากโบรกเกอร์ต่าง ๆ ที่ติดตามข้อมูลรายบริษัทอย่างใกล้ชิด โดยจะนำเสนอในรูปตารางสรุปตัวเลขสำคัญทางการเงินรายบริษัท เช่น กำไรสุทธิ กำไรต่อหุ้น (EPS) อัตราเงินปันผล (DIY) มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน (Target Price) เป็นต้น "

"จุดเด่นของข้อมูลใน " ศูนย์รวมประมาณการกำไรของ บมจ. " นี้คือการนำเสนอค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุดของตัวเลขต่าง ๆ และแสดงข้อมูลที่นักวิเคราะห์ของแต่ละบริษัทจัดส่งเข้ามา โดยจะมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทันทีที่ นักวิเคราะห์นั้นส่งข้อมูลเข้ามาในระบบ" กรรมการและเลขาธิการสมาคมฯ กล่าว

ปัจจุบัน ทางสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ และเชื่อว่าจะได้รับข้อมูลจากบริษัทหลัก ทรัพย์อื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้ IAA Consensus สะท้อนความเห็นของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ต่อหุ้นรายบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน และตลาดทุนโดยรวม ทางสมาคมฯ เปิดกว้างที่จะให้นักลงทุนทั่วไปเข้าถึงผลสำรวจ ประมาณกำไรของนักวิเคราะห์โดยมีต้นทุนต่ำ และสะดวกรวดเร็วอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสืบค้นข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ที่ www.settrade.com หรือสอบถามได้ที่ โทร. 02-009-9999

เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล "IAA Consensus" และข้อจำกัดความรับผิด

ในการใช้บริการข้อมูล "IAA Consensus" ที่ปรากฎบน www.settrade.com นี้ ผู้ใช้บริการรับทราบและยอม รับว่าข้อมูล "Analyst Consensus" ที่ปรากฎบน www.settrade.com เป็นข้อมูลสรุปความคิดเห็นซึ่งได้จัดทำ ขึ้นโดยนักวิเคราะห์การลงทุนที่เป็นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ ของนักวิเคราะห์การลงทุนที่เป็นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน โดยบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ไม่ ได้มีส่วนร่วม หรือส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำข้อมูล และไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ความทันสมัย รวม ทั้งความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด

บริษัทเซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด เป็นเจ้าของ www.settrade.com ซึ่งได้รับสิทธิจากสมาคมนักวิเคราะห์ให้ทำ หน้าที่เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดทำข้อมูลในส่วน P/E และ DIY ซึ่งคำนวณจากข้อมูลที่ได้รับมาจากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเท่านั้น ดังนั้น บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด จึงไม่สามารถให้การรับรองในความถูกต้อง ครบถ้วน ความทันสมัย รวมถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวทั้ง หมดได้ อย่างไรก็ตาม บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลระบบเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้สามารถเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้รับรองว่าระบบเว็บไซต์ ของบริษัทฯ จะใช้งานได้ดีตลอดเวลา

ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูล "IAA Consensus" ทั้งหมดที่ปรากฎบน www.settrade.com มีวัตถุประสงค์ในการ เผยแพร่ข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์เป็นการให้คำแนะนำ หรือชักชวนให้ซื้อขาย หรือลงทุนหลักทรัพย์ใด ๆ ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรต้องตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ความเป็นปัจจุบัน และความน่าเชื่อถือของข้อมูลดัง กล่าว รวมทั้ง ขอคำปรึกษาในเรื่องการประเมินหลักทรัพย์ รายงานดัชนีหลักทรัพย์ ความคิดเห็น คำปรึกษา หรือเนื้อหา อื่นใดจากบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจใช้ข้อมูลดังกล่าวด้วย

ดังนั้น บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด บกพร่อง ล่าช้าของข้อมูล "IAA Consensus" รวมทั้ง ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรง และทางอ้อมอันเกิดจากการใช้ การตัดสินใจ หรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในข้อมูล "IAA Consensus" ของผู้ใช้บริการ รวมทั้ง ความเสียหาย บกพร่อง ล่าช้าใด ๆ ที่เกิดจากระบบ www.settrade.com