ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ
  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  • อายุคงเหลือ ใช้จำนวนวันคงเหลือทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย