ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ
  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.30 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx