หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 23 ก.ย. 2566 03:04:47
ADD
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
ADD
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ (%)
นาย ชวัล บุญประกอบทรัพย์ 87,006,000 54.38
นาย สมพล ยศวิริยะพานิชย์ 4,692,000 2.93
นาย สุรกิจ ศินีธนัน 4,030,000 2.52
กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 4,005,500 2.50
นาย ธนินทร์ รัตนศิริวิไล 3,033,000 1.90
กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 2,960,300 1.85
นาย เจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์ 2,178,000 1.36
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,936,408 1.21
นาย สมโภช ทนุตันติวงศ์ 1,862,000 1.16
นาง โสภิดา บุญประกอบทรัพย์ 1,841,200 1.15
หมายเหตุ
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย