หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 25 พ.ค. 2567 03:04:53

ADD

XD
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
ADD
XD
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ (%)
นาย ชวัล บุญประกอบทรัพย์ 87,006,000 54.38
นาย สมพล ยศวิริยะพานิชย์ 4,692,000 2.93
นาย สุรกิจ ศินีธนัน 4,030,000 2.52
กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 3,413,800 2.13
นาย ธนินทร์ รัตนศิริวิไล 3,163,000 1.98
กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 2,522,900 1.58
นาย เจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์ 2,178,000 1.36
นาง โสภิดา บุญประกอบทรัพย์ 1,879,000 1.17
นาย สมโภช ทนุตันติวงศ์ 1,862,000 1.16
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,743,573 1.09
น.ส. รัตตินารถ บุญประกอบทรัพย์ 1,240,000 0.78
นาย กุดั่น สุขุมานนท์ 1,183,000 0.74
นาย วัลลภ พงศ์เนตรวิไล 1,120,000 0.70
นาย บรรจบ องค์ธนะสิน 880,000 0.55
นาย ธีรพัฒน์ โอฬารนิธิกุล 829,600 0.52
หมายเหตุ
  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน