หุ้น สถานะตลาด Open1
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2567 10:42:16

ADD

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
ADD
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
alt

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 41 ห้องเลขที่ 4106-7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
0-2835-3957-8
โทรสาร
0-2835-3959

รายละเอียดหลักทรัพย์

ตลาด
mai
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย
20 พ.ค. 2564
กลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ
หมวดธุรกิจ
-
ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างด้าว (%)
49.00 (ณ วันที่ 24 เม.ย. 2567)
จำนวนหุ้นที่ชาวต่างชาติมีสิทธิถือครองเพิ่ม (หุ้น)
78,398,400
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) (%)
40.14
ราคาพาร์ (บาท)
0.50
เลขรหัสหลักทรัพย์สากล
ในประเทศ : THA286010006
ต่างด้าว : THA286010014
NVDR : THA286010R16
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
วันปิดรอบบัญชี
31 ธ.ค.
ชื่อผู้สอบบัญชี (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31 ธ.ค. 2567)
1. นางสาว ธิตินันท์ แว่นแก้ว (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
2. นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
3. นางสาว สวาสดิ์วดี อนุมานราชธน (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
นาย สมโภช ทนุตันติวงศ์ (วันที่เริ่มต้น 2 ต.ค. 2560)
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
นางสาว สุภัค อมรทวิชกุล (วันที่เริ่มต้น 1 ธ.ค. 2560)