หุ้น สถานะ Closed
ข้อมูลล่าสุด 17 ก.ค. 2567 19:59:30

BGC

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
BGC
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
กราฟราคาล่าสุด**
ข้อมูลล่าสุด 17 ก.ค. 2567 17:00:00
หมายเหตุ
** ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching,Trade Report และ Odd Lot)
** ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
** ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์