การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

img_1

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดการและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

read_more_btn


img_2

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)
รายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน ซึ่งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้เพื่อเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

read_more_btn


img_3

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
แบบคำขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

read_more_btn

img_1

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
(Privacy Notice)

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดการและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

read_more_btn


img_2

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)
รายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน ซึ่งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้เพื่อเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

read_more_btn


img_3

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
แบบคำขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

read_more_btn