ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ข้อตกลงและเงื่อนไข
การใช้งานเว็บไซต์

การเข้าเว็บไซต์นี้ ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ (“ผู้ใช้งาน”) ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามนิยามที่จะได้กล่าวต่อไปในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้) กฎหมายที่ใช้บังคับ และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ทั้งที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไปและที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ทั้งหมด (รวมเรียกว่า “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์”) โดยผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์จะมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์นี้ และเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าผู้ใช้งานตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ

ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ที่จะปฏิเสธความมีผลผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้
นิยาม
 • กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
  หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  หมายถึง บริษัทที่จัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือหุ้นไม่ว่าทางตรง
  หรือทางอ้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ข้อมูลส่วนบุคคล
  หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วย
  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ประมวลผล
  หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือ
  การดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่ หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ) การจัดเรียง การ
  นำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย
1.1 บรรดาข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ รูปภาพ ตารางข้อมูล กราฟ ราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เครื่องหมายการค้า กราฟิกต่าง ๆ เสียง
การออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (Interface) ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรมซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึง
ข้อมูลทั้งหลายที่ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ถือเป็นสิทธิของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผู้ให้อนุญาตแก่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทยและ/หรือกฎหมายของประเทศอื่นไม่ว่า
ในรูปแบบใด ๆ และไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

ทั้งนี้ การนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ผู้ใช้งานจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนดำเนินการ

1.2 บรรดาชื่อทางการค้า ชื่อสินค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ นอกเหนือจากสิ่งที่เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้ถูกนำมาเรียบเรียงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตกแต่งรูปลักษณ์ของ
เว็บไซต์ โดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด

1.3 เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์นี้ บรรดาเนื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานมีสิทธิเพียงเข้าดู ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหา และพิมพ์เนื้อหา
ดังกล่าว เฉพาะเพื่อประโยชน์แก่การใช้งานในทางส่วนตัวและต้องไม่ใช่การใช้งานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และผู้ใช้งานตกลงไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลด
เนื้อหาไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานที่พัฒนา นำออกแสดง
แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์เป็น
สิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนดำเนินการ
2.1 เว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ดังนั้น บรรดาข้อมูลต่าง ๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “บรรดาข้อมูลที่เผยแพร่”) จึงเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานสามารถพบเห็นได้เป็นการทั่วไป และไม่ให้ถือว่าบรรดาข้อมูลที่เผยแพร่นั้นเป็นการให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นในทางกฎหมาย และไม่ให้ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้

ในการตัดสินใจลงทุนผู้ใช้งานควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดหลักทรัพย์ บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยผู้ใช้งานควรขอรับคำปรึกษาในเรื่องการประเมินหลักทรัพย์ รายงานดัชนีหลักทรัพย์ ความคิดเห็น คำปรึกษา หรือข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมจากบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติตามประกาศ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระเบียบต่าง ๆ ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้
 
2.2 เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ถูกนำเสนอตามสภาพที่ได้รับ (“as is” basis) โดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่อาจรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันด้านความครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาและข้อมูล หรือการรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้เนื้อหาหรือการใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงความเหมาะสมในการใช้งาน และกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดการใช้เว็บไซต์และ/หรือจากการนำเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

2.3 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และจะจัดให้มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ จากบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์จะเป็นไปโดยปราศจากความล่าช้าและข้อผิดพลาดใด ๆ และไม่อาจรับรองว่าเว็บไซต์นี้จะปราศจากโปรแกรม ไฟล์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้าย หรืออาจสร้างความเสียหายต่อระบบหรือข้อมูลในระบบของผู้ใช้งาน อาทิ ไวรัส คอมพิวเตอร์เวิร์ม โทรจันฮอร์ส สปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “ความบกพร่อง”) ทั้งนี้ ไม่ว่าความบกพร่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากบุคคล หรือความขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวและตกลงว่าในกรณีที่มีความบกพร่องใด ๆ เกิดขึ้น กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่รับผิดชอบในความสูญหาย ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากความบกพร่องเหล่านั้นในทุกกรณี

2.4 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือระงับการให้บริการเว็บไซต์ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ว่าในเวลาใด ๆ แก่ผู้ใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

2.5 บรรดาข้อมูลรายละเอียด บทความ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนแต่ละท่าน ซึ่งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับความอนุเคราะห์ให้นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป สำหรับเนื้อหา ลิงก์เชื่อมโยง รูปภาพ หรือเรื่องอื่นใด ตลอดจนข้อคิดเห็น หรือทรรศนะที่อยู่ในบทความซึ่งเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นความคิดเห็นหรือทรรศนะส่วนบุคคลของผู้เขียนแต่ละท่าน และไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือแสดงว่ากลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นพ้อง ยอมรับ หรือสนับสนุนความคิดเห็นหรือทรรศนะดังกล่าว ผู้ใช้งานควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและใช้วิจารณญาณประกอบการตัดสินใจ

2.6 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่อาจรับรองว่าบรรดาโฆษณาที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ (ถ้ามี) มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ โดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเพียงสื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลการโฆษณาเท่านั้น และไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของโฆษณาซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่งที่มาและ/หรือรายละเอียดของโฆษณาทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ ทั้งนี้ หากการนำเสนอโฆษณาดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญหายหรือความเสียหายแก่ผู้ใช้งาน กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ปฏิเสธความรับผิดและภาระผูกพันทางกฎหมายทุกกรณี

2.7 นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และ/หรือผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่รับผิดในความผิดพลาด หรือความบกพร่องใด ๆ ของเว็บไซต์ หรือจากข้อมูล เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ ตลอดจนไม่รับผิดในผลของการละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด ประมาท หรือเหตุอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่ากลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม
3.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) การเชื่อมโยงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุน หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือความรับผิดชอบของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่อาจให้การรับรองในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และจะไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับจากการใช้งานหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว และขอให้ผู้ใช้งานโปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

3.2 การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีที่จะให้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ หากผู้ใช้งานประสงค์ที่จะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การเชื่อมโยงดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(1) การเชื่อมโยงนี้ต้องทำในรูปข้อความเท่านั้นโดยแสดงข้อความดังนี้ “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” หรือชื่อของบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ผู้ใช้งานจะเชื่อมโยงเว็บไซต์

(2) การเชื่อมโยงนี้ต้องเชื่อมโยงไปยัง www.set.or.th หรือ URL ของเว็บไซต์ซึ่งให้บริการโดยบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ผู้ใช้งานจะเชื่อมโยงเว็บไซต์

(3) การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใด ๆ ของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้ความนิยมของชื่อกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และเครื่องหมายการค้าของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดน้อยลง

(4) การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใด ๆ ของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สร้างความเข้าใจที่ว่าองค์กรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือมีความร่วมมือใด ๆ ระหว่างกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ใช้งานหรือองค์กร

(5) การเชื่อมโยงต้องแสดงหน้าจอเต็มของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่แสดงใน “กรอบ” ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

(6) การเชื่อมโยงต้องไม่เข้าลักษณะเป็นการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม หรืออาจนำมาสู่ความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคาย หรือหัวข้อ ข้อมูลใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว หรือชื่อเสียงของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

(7) กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้เว็บไซต์หรือแก่บุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากผลของการเชื่อมโยงนี้ อย่างไรก็ดี กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นโดยกฎหมายในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้

(8) ไม่ว่าเวลาใด ๆ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความยินยอมให้มีการเชื่อมโยงเนื้อหาหรือหน้าเว็บไซต์นี้ และสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเชื่อมโยงใด ๆ โดยอยู่ในดุลพินิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่เพียงผู้เดียว
4.1 ข้อตกลงการใช้งานกระดานสนทนา (Comments)

ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสิทธิในการลบกระทู้ หัวข้อสนทนา ข้อความ หรือระงับสิทธิการใช้งานกระดานสนทนา (Comments) ของผู้ใช้งาน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ได้ตามที่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือชี้แจงเหตุผลให้ผู้ใช้งานทราบไม่ว่ากรณีใด ๆ

4.2 ข้อตกลงการใช้บริการ RSS

ผู้ใช้งานตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการ RSS จากเว็บไซต์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

(1) บริการ RSS จากเว็บไซต์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ (“บริการ RSS”) เป็นบริการนำเสนอข่าวหรือบทความจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (www.settrade.com) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบมาตรฐาน XML โดยจะนำส่ง “หัวข้อข่าว” และ “เส้นทางเชื่อมโยงถึงหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” หรือ “เส้นทางเชื่อมโยงถึงหน้าเว็บไซต์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด” แล้วแต่กรณี

(2) บริการ RSS เป็นบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อการใช้งานส่วนตัวและการใช้งานที่มิใช่เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า ผู้ใช้งานไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงส่วนใด ๆ ของข้อความหรือการเชื่อมโยง และการใช้บริการ RSS ต้องเชื่อมโยงตรงไปที่หน้าเว็บไซต์โดยต้องแสดงหน้าจอเต็มของเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเว็บไซต์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด แล้วแต่กรณี และต้องไม่จัดทำหรือเพิ่มหน้าเว็บไซต์ รูปภาพหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ระหว่างทางของการเชื่อมโยง RSS และหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเว็บไซต์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด แล้วแต่กรณี

(3) การใช้บริการ RSS บนเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ต้องแสดงข้อความเป็นตัวอักษร “www.set.or.th” กำกับการใช้บริการ RSS ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือข้อความเป็นตัวอักษร “www.settrade.com” กำกับการใช้บริการ RSS ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด แล้วแต่กรณี

(4) กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่อนุญาตการใช้บริการ RSS นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้

(5) กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการให้บริการ RSS บางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่าในเวลาใด ๆ และผู้ใช้งานจะต้องหยุดดำเนินการที่เกี่ยวกับบริการ RSS ในทุกกรณี ทั้งนี้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหา ภาพ เครื่องหมายของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งปรากฏบนบริการ RSS แต่เพียงผู้เดียว
ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้งานลงทะเบียน ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้งาน จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ใช้งานได้อ่านและรับทราบรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เลือกใช้เทคโนโลยี มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันข้อมูลของผู้ใช้งานในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร หรือจากการถูกโจรกรรมข้อมูลโดยบุคคลหรือเครือข่ายอื่นทุกระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเชื่อมต่อกับเครือข่ายของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น Firewall และการเข้ารหัสแบบ Secured Socket Layer (SSL) เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใด ๆ ที่มีขึ้นบนเว็บไซต์นี้แก่ผู้ใช้งาน ทั้งนี้ การระงับหรือยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดสิทธิกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะได้รับการเยียวยาตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

เมื่อผู้ใช้บริการ (“ท่าน”) ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ (Login) ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) ที่กำหนดดังต่อไปนี้ รวมทั้งที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันนี้แล้วทั้งหมด โดยท่านรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้จะมีการเผยแพร่ไว้ในแอปพลิเคชันนี้ และเมื่อท่านได้เข้าใช้แอปพลิเคชันนี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชันที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ

ทั้งนี้ หากท่านไม่ตกลงหรือปฏิเสธที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ใด ๆ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานแอปพลิเคชันนี้

ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ “แอปพลิเคชัน” จะหมายความถึง แอปพลิเคชัน Streaming ซึ่งให้บริการโดย บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (“เซ็ทเทรด”) และ/หรือแอปพลิเคชันชื่ออื่นใดที่เซ็ทเทรดเป็นผู้พัฒนาหรือปรับแต่ง (Customize) จากแอปพลิเคชัน Streaming ให้กับบุคคลอื่น และให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ แอปพลิเคชันเวอร์ชันสำหรับคอมพิวเตอร์ (PC Version) และเวอร์ชันแอปพลิเคชันที่ให้บริการในโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (Mobile Version) เช่น Apple Watch เป็นต้น

 1. กรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
  1. บรรดาข้อมูลที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ทั้งหมด อาทิ ข้อความ รูปภาพ ตารางข้อมูล กราฟ ราคาหลักทรัพย์หรือมูลค่าหลักทรัพย์ เครื่องหมายการค้า กราฟิกต่าง ๆ เสียง การออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (Interface) ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรมซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มีอยู่ในแอผพลิเคชันนี้ใด ๆ ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ใด ๆ ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ใด ๆ ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นสิทธิของเซ็ทเทรด หรือผู้ให้อนุญาตแก่เซ็ทเทรด ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทยและของประเทศอื่น ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม และท่านมีสิทธิเพียงเข้าดู ใช้งาน เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และจะต้องไม่ใช้งานเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือดำเนินการอื่นใดอันจะทำให้เซ็ทเทรดต้องเสียประโยชน์เกินสมควร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเซ็ทเทรดล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้ในที่นี้ รวมทั้งข้อจำกัดเฉพาะเจาะจงอย่างอื่นที่ได้กำหนดหรืออาจกำหนดไว้สำหรับเนื้อหาบางประเภทตามที่ระบุไว้ในหน้าที่แสดงเนื้อหานั้น ๆ

   ทั้งนี้ การนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ ของเซ็ทเทรด รวมถึงทรัพย์สินทางปัญหาใด ๆ ที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ท่านจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเซ็ทเทรดก่อนดำเนินการ
  2. บรรดาชื่อทางการค้า ชื่อสินค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเซ็ทเทรด ซึ่งได้ถูกนำมาเรียบเรียงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของแอปพลิเคชันนี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตกแต่งรูปลักษณ์ของแอปพลิเคชัน โดยเซ็ทเทรดในฐานะผู้ให้บริการแอปพลิเคชันไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด
  3. เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแอปพลิเคชันนี้ บรรดาเนื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ ท่านมีสิทธิเพียงเข้าดู ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหา และพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เฉพาะเพื่อประโยชน์แก่การใช้งานในทางส่วนตัวและต้องไม่ใช้การใช้งานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และท่านตกลงที่จะเก็บบรรดาข้อความซึ่งเกี่ยวกับการแสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ไว้ด้วย ทั้งนี้ ท่านต้องไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานที่พัฒนา นำออกแสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเซ็ทเทรดก่อนดำเนินการ
 2. ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัดความรับผิด
  1. แอปพลิเคชันนี้มีขึ้นเพื่อเผยแพร่ ให้ข้อมูลการลงทุน และเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการลงทุน เท่านั้น เซ็ทเทรดมิได้ให้คำแนะนำหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย รวมทั้งไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขาย หรือการลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ อีกทั้งไม่ให้ถือว่าเซ็ทเทรดเป็นนายหน้าหรือตัวแทนของท่าน และไม่ให้ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างท่านที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันนี้แต่อย่างใด

   ท่านควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการลงทุน การซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยอาจขอรับคำปรึกษาหรือข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมจากบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามประกาศ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

   เนื้อหาที่แสดงบนแอปพลิเคชันนี้ถูกนำเสนอตามสภาพที่ได้รับ (“as is” basis) เซ็ทเทรดไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันด้านความครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาและข้อมูล หรือการรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้เนื้อหาหรือการใช้แอปพลิเคชันนี้ รวมถึงความเหมาะสมในการใช้งาน โดยเซ็ทเทรดไม่รับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการใช้แอปพลิเคชั่น และ/หรือจากการนำเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ไปใช้ในทุกกรณี
  2. เซ็ทเทรดไม่รับรองว่าการเข้าถึง และการใช้แอปพลิเคชันนี้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก หรือปราศจากความล่าช้า หรือข้อผิดพลาด และเซ็ทเทรดไม่รับรองว่าแอปพลิเคชันนี้ปราศจากซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้ายต่อระบบ หรือข้อมูลในระบบของท่าน อาทิ ไวรัส โทรจันฮอร์ส หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “ความบกพร่อง”) ทั้งนี้ ไม่ว่าความบกพร่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากบุคคล หรือความขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น โดยเซ็ทเทรดไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความสูญหายใด ๆ ที่เกิดจากความบกพร่องเหล่านั้นในทุกกรณี
  3. เซ็ทเทรดสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ท่านใช้บริการแอปพลิเคชันนี้ รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือระงับการให้บริการแอปพลิเคชันไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ว่าในเวลาใด ๆ แก่ท่าน โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น
  4. บทความหรือเนื้อหาข้อมูลใด ๆ ที่นำมาเผยแพร่ในแอปพลิเคชันนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนแต่ละท่าน ซึ่งเซ็ทเทรดและ/หรือบริษัทสมาชิกได้รับอนุญาตให้นำมาเผยแพร่ สำหรับเนื้อหา ลิงก์เชื่อมโยง รูปภาพ หรือเรื่องอื่นใด ตลอดจนข้อคิดเห็น หรือทรรศนะที่อยู่ในบทความนั้นเป็นความคิดเห็นหรือทรรศนะของผู้เขียนแต่ละท่าน และไม่ได้เกี่ยวข้องกับเซ็ทเทรด หรือแสดงว่าเซ็ทเทรดเห็นพ้อง ยอมรับ หรือสนับสนุนความคิดเห็นดังกล่าว
  5. นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ เซ็ทเทรด กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของเซ็ทเทรด จะไม่รับผิดในความผิดพลาดใด ๆ ของแอปพลิเคชัน หรือจากข้อมูล เนื้อหาที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน ตลอดจนไม่รับผิดในผลของการละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด ประมาท หรือเหตุอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าเซ็ทเทรดจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม
 3. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

  แอปพลิเคชันนี้มีการเชื่อมโยงกับฟังก์ชัน (Functions) ฟีเจอร์ (Features) หรือเว็บไซต์ที่บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการ (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) การเชื่อมโยงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุน หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือความรับผิดชอบของเซ็ทเทรด เซ็ทเทรดไม่ได้ให้การรับรองในความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และเซ็ทเทรดไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่ท่านได้รับจากการใช้งานหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว และขอให้ท่านโปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

 4. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ เช่น ข้อมูลที่ท่านลงทะเบียน ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันของท่าน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของท่าน ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

 5. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของแอปพลิเคชัน

  เซ็ทเทรดได้เลือกใช้เทคโนโลยี มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันข้อมูลของท่านในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร หรือจากการถูกโจรกรรมข้อมูลโดยบุคคลหรือเครือข่ายอื่นทุกระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเชื่อมต่อกับเครือข่ายของเซ็ทเทรด เช่น Firewall และการเข้ารหัสแบบ Secured Socket Layer (SSL) เป็นต้น

 6. รหัสประจำตัว (Username ) และรหัสผ่าน (Password)
  1. ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน ท่านจะต้องมีรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง โดยท่านจะต้องเก็บรักษารหัสประจำตัวและรหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับ การเข้าใช้งานและทำรายการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ Login ผ่านรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของท่านในแอปพลิเคชันนี้ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการกระทำของท่านเอง หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านจะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ และท่านตกลงจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้เซ็ทเทรดรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนท่านทุกกรณี
  2. ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน และ/หรือการใช้บริการแอปพลิเคชันนี้ได้ตลอดเวลาด้วยตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทสมาชิกของท่านกำหนด ทั้งนี้ เซ็ทเทรดไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนกระบวนการระงับหรือยกเลิกดังกล่าวมีผลสมบูรณ์
 7. การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้

  ในกรณีมีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ เซ็ทเทรดสงวนสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใด ๆ ที่มีขึ้นบนแอปพลิเคชันนี้ ทั้งนี้ การระงับหรือยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดสิทธิเซ็ทเทรดที่จะได้รับการเยียวยาตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 8. กฎหมายที่บังคับใช้

  ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชันนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

 1. นิยาม
  “ท่าน” หมายถึง ผู้ใช้บริการ
  “เรา” หมายถึง บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
 2. วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีขึ้นเพื่อ

  1. บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ท่านให้ไว้โดยตรง ข้อมูลที่เราได้รับจากการใช้บริการของท่าน หรือข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลที่สาม ทั้งข้อมูลที่เรามีอยู่ในปัจจุบันและที่เราจะได้รับในอนาคตอันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ การเข้าถึง การใช้งานเนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันต่าง ๆ ในแอปพลิเคชัน Streaming ซึ่งเราเป็นผู้ให้บริการ และ/หรือแอปพลิเคชันชื่ออื่นใดที่เราเป็นผู้พัฒนาหรือปรับแต่ง (Customize) จากแอปพลิเคชัน Streaming ให้กับบุคคลอื่น (ทั้งเวอร์ชันสำหรับคอมพิวเตอร์ (PC Version) และเวอร์ชันที่ให้บริการในโทรศัพท์มือถือ ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (Mobile Version)) (“แอปพลิเคชัน”) และเว็บไซต์ที่ได้ฝากเว็บไซต์ไว้ที่ระบบของเรา (Web Hosting) ซึ่งท่านสามารถสังเกตได้จากลิงก์ URL ซึ่งจะปรากฏ “.settrade.com” เป็นส่วนหนึ่งของ URL (รวมเรียกว่า “บริการของเรา”)
  2. ชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น เมื่อท่านได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันนี้ ตลอดจนการเข้าถึงหรือใช้งานส่วนหนึ่งส่วนใดในแอปพลิเคชันนี้ ถือว่าท่านตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดดังต่อไปนี้ รวมทั้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันนี้และที่ได้กำหนดไว้ในเว็บไซต์ที่ได้ฝากเว็บไซต์ไว้ที่ระบบของเรา (Web Hosting) (ถ้ามี) (รวมเรียกว่า “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยท่านรับทราบและตกลงว่า เราอาจดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้แจ้งหรือบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี เราจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในแอปพลิเคชันนี้ หรือเว็บไซต์ที่ได้ฝากเว็บไซต์ไว้ที่ระบบของเรา (Web Hosting) (ถ้ามี) และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เราจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบ และเมื่อท่านได้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันนี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าท่านตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว
 3. ข้อมูล และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

  เราเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคโนยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านที่เราเก็บรวบรวม ประกอบไปด้วย:

  ข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยตรง: เราจะรวบรวมข้อมูลที่ท่านส่งให้กับเรา เช่น ข้อมูลที่ท่านกรอกขณะลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิก และข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในบริการของเรา ข้อมูลการทำแบบสำรวจ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) หรือข้อมูลที่ท่านได้แก้ไขปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของท่าน หรือข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับเราหรือทีมงานของเรา หรือข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อื่น ๆ ที่เรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านควบคุมดูแลอยู่ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลทุกชนิดที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการสมัครสมาชิก อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วันเกิด เพศ อายุ รูปถ่าย อีเมล เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต (ถ้ามี) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน ความสนใจ เพื่อจัดเก็บไว้กับบัญชี

  ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของท่าน: เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ท่านใช้และวิธีการใช้งานของท่าน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับการเข้าใช้งานบริการของเรา ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) และข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้บริการของเรา ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ทั้งจากการเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชันโดยตรงและผ่านระบบของบริษัทหลักทรัพย์ด้วยการพิสูจน์ตัวตนแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) ข้อมูลรายงานสถิติการเข้าบริการของเรา เวลาที่เยี่ยมชมบริการของเรา (Access Time) ข้อมูลหลักทรัพย์ที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในบริการของเรา ตลอดจนข้อมูลการใช้งานและ/หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) อื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการบริการหรือธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านบริการของเรา และเรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดเก็บ เช่น ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ (Login) ข้อมูลการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ฝากเว็บไซต์ไว้ที่ระบบของเรา ซึ่งท่านสามารถสังเกตได้จากลิงก์ URL ซึ่งจะปรากฏ “.settrade.com” เป็นส่วนหนึ่งของ URL ด้วย รวมตลอดถึงข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน
 4. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

  เรานำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของท่านเมื่อเข้าใช้งานบริการของเรา หรือเพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของท่านเพื่อการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการงานด้านต่าง ๆ แก่ท่านมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น เรารวบรวมข้อมูลว่าท่านใช้งานบริการของเราในลักษณะใด ท่านเข้าชมส่วนใด และใช้เวลาในหน้านั้น ๆ นานเท่าใด และนำข้อมูลดังกล่าวไปทำการรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินรูปแบบและลักษณะการใช้งาน รวมถึงดัดแปลงหรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ พัฒนาการให้บริการและจัดทำการตลาดหรือการโฆษณาเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชันต่าง ๆ ตลอดจนการให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่าง ๆ ตรงกับความสนใจของท่าน อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้และ/หรือจัดให้มีการสุ่มตรวจ การทดสอบการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้จัดการความเสี่ยง ตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

  นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการติดต่อท่าน ผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อสอบถาม หรือแจ้งให้ท่านทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน หรือสำรวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราตามที่จำเป็น ทั้งนี้ การที่ท่านติดต่อสื่อสารกับเราหรือทีมงานของเราถือว่าท่านรับทราบและยอมรับว่า การติดต่อสื่อสารกับเราอาจมีการบันทึกเสียง หรือบันทึกรายละเอียดการติดต่อด้วยวิธีการใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีการบอกกล่าวหรือการเตือนเพิ่มเติม

 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก

  เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใดโดยปราศจากการอนุญาตจากท่าน อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 4. นี้ท่านรับทราบและยินยอมว่า เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือพันธมิตรซึ่งทำงานร่วมกับเรา เช่น บริษัทหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการอื่นที่ได้จัดให้มีผลิตภัณฑ์หรือบริการภายในบริการของเรา หรือบุคคลอื่น ทั้งในและต่างประเทศ เช่น บุคคลที่เราได้ว่าจ้างให้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในด้านต่างๆ แก่ท่านมากยิ่งขึ้น หรือเพื่อจัดทำสถิติ ปรับปรุงและพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัย รูปแบบการให้บริการและการเข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ในบริการของเรา หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของเรา โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว เราจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่เราได้กำหนดไว้

  นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลท่าน รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ ของเรา ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่เราเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 6. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  เราได้จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของเรา เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจรับรองได้ว่าจะไม่มีความบกพร่องหรือความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดในความเสียหาย หรือสูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

 7. การเข้าถึงและการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล และตั้งค่าการใช้งานของท่านให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเข้าสู่ระบบด้วยรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของท่าน อย่างไรก็ตาม เราสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอที่เสี่ยงต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานรายอื่น หรือไม่ปฏิบัติตามในกรณีที่สิ่งที่ท่านนำเข้าสู่ระบบนั้นไม่สามารถปฏิบัติได้จริงไม่ว่ากรณีใด ๆ

  นอกจากนี้ หลังจากที่ท่านลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบของเรา เราอาจจะยังไม่ลบสำเนาที่มีอยู่ออกจากเซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือระบบสำรอง (Backup System) ของเราในทันที เพื่อเป็นการป้องกันกรณีที่เกิดความขัดข้องของระบบ หรือกรณีที่เกิดจากจุดประสงค์มุ่งร้ายของบุคคลหรือซอฟต์แวร์อื่นใด

 8. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

  บริการของเราอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน โดยเราไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัย หรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของท่านที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

 9. การใช้บังคับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านตกลงและรับทราบว่า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเป็นผู้เก็บรวบรวม และท่านตกลงให้เรามีสิทธิในการเก็บ รักษา และนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บในปัจจุบัน และที่จะได้จัดเก็บในอนาคต ไปใช้ หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้


Terms and Conditions of Use

By logging into the system, the service users (“you”) agree to comply with the terms and conditions of use (“Terms and Conditions of Use”) hereinafter set forth including those specifically set forth in any part of this application. In this regard, you understand and agree that the Terms and Conditions of Use are subjected to be changed without prior notice.

Any change to the Terms and Conditions of Use shall be posted in this application . When you access to this application after such change has been made, it shall be deemed that you accept and agree with such Terms and Conditions of Use. Hence, you are responsible for regularly check the Terms and Conditions of Use.

If you do not agree or wish to reject to be bound by any Terms and Conditions of Use, please kindly exit and do not use this application.

In these Terms and Conditions of Use, “application” shall mean Streaming application provided by Settrade.com Co., Ltd. (“Settrade”) and/or application under any other name developed or customized by Settrade from streaming application for a third party, including but not limited to PC version application, mobile version application and other electronic devices such as Apple Watch etc.

 1. Ownership and Intellectual Property

  1.1 Any materials contained in this application , including but not limited to, messages, contents, pictures, photos, information tables, stock price or stock value charts (if any), trademarks, graphics, audios, design of application screen, design of user-interface, any form of information, any programs, software include in or made available on or through the application (collectively referred to as “Content” or “Contents”) are owned by Settrade or the respective owner who grant a license for use of those materials to Settrade . All of the Contents are protected by intellectual property and/or other forms of propriety rights under the laws of Thailand and/or other countries regardless of any form and whether or not registration has been made.

  In this regard, you are required to obtain prior written consent from Settrade before using trade names, trademarks, service marks and other logos owned by Settrade including any intellectual property include in or made available on or through this application for any purposes.

  1.2 Except for the intellectual property owned by Settrade , all other trade names, product names, trademarks, service marks and other logos including any intellectual property include in or made available on or through this application are used in an editorial fashion or made available to use as part of this application for the purpose of decorating this application only. Settrade , as an application provider, has no intention of commercial or intellectual property infringement.

  1.3 Unless otherwise indicated in this application , any Contents, files or documents provided on this application , you may only view, download, upload the Contents and print any document of the Contents for your own personal and non-commercial use. On this basis, you also agree to keep all contents pertaining to copyright and other right of ownership that appear in this application. You may not copy, store or download either in hard copy, copy in electronics format or in any other forms for the purpose in transmit, transfer, perform, broadcast, publish, reproduce, create a derivative work from, display, distribute, sell, license, rent, lease or otherwise transfer any of Contents to any third person whether for direct commercial or any gain or otherwise without the prior written permission from Settrade .

 2. Disclaimer and Limitation of Liability

  2.1 This application is to disseminate investment information and to facilitate investment only. Settrade is not in any way offering its recommendation or legal advice including trading or investment recommendation in relation to securities contained in this application. Moreover, Settrade shall not be deemed to be your agent or representative and to be connected to any transaction with you that arises directly or as a result of access to this application whatsoever.

  You should study additional information and details of investment and securities trading, as well as evaluating your acceptable risk. In doing so, you may seek an advice or other additional information from relevant professionals and comply with notifications, rules and regulations of relevant supervisory authorities.

  The Contents contained in this application are presented based on “as is” basis without direct or indirect guarantees or warranties by Settrade of any kind. Settrade does not make any representations regarding the completeness, accuracy, recency or reliability of the Contents and information or any guarantees of a result and appropriate use of the Contents contained herein and use of this application . In no event shall Settrade be responsible for any loss or damage or any profit and loss arising from the use of this application and/or the use of Contents contained herein in any circumstance.

  2.2 Settrade does not warrant that the access and use of this application shall be continued, uninterrupted or without delays or any errors. Moreover, Settrade does not warrant that the application shall be free of malicious programs which may cause damage to system or information in your system, for instance, viruses, Trojan horses or other harmful files (collectively referred to as “Defects”) regardless of whether such Defects are caused by human or electronic error or other events beyond its control. Settrade shall not be responsible for any damage or loss arising from such Defects in any circumstances.

  2.3 Settrade reserves its rights not to grant you permission to use this application and may change or withdraw the application , in part or in whole, at any time without any prior notice or state of purposes in doing so. 

  2.4 Any and all Contents , including but not limited to, articles, details and/or information include in or made available on or through this application belong to each writer or author. Settrade and/or member of the Stock Exchange of Thailand is permitted to broadcast such Contents . The Contents, hyperlinks, pictures, photos and other matters, comments or opinions located herein shall be deemed as opinions or points of view of each writer or author and shall not be related or deemed to be agreed, accepted or supported by Settrade .

  2.5 Unless otherwise specified under the Terms and Conditions of Use, Settrade , directors, managers, executives, officers, employees, agents, or consultants of Settrade shall not be liable for any fault or error of this application or information or Contents contained in this application and shall assume no responsibility in any omissions relating to this application whether in contract, tort, negligence or other consequences which might happen even if advised of the possibility of such damage.

 3. Hyperlinks

  The application contains links to third party sites (“Linked Sites”). Please note that hyperlinks from this application to Linked Sites are provided for your convenience only. These Linked Sites are not under the support or control or responsibility of Settrade. Settrade is not capable of approving for the correctness, reliability or security of the Linked Sites and shall not be liable for any of your loss or damage suffered from using or hyperlinking to such website. Also, you should study terms and conditions of use of the Linked Sites.

 4. Privacy Policy

  Your personal information on this application, for instance, your registered information, your information of the usage of this application and/or other information of you, shall be protected under this Privacy Policy. For more information, please see Privacy Policy

 5. Application Security Policy

  Settrade has adopted security standard technology for internet transaction to protect your information when sending and receiving information via communication network and to prevent data theft from any unauthorized person or network which access to Settrade’s network, for instance, Firewall, Secured Socket Layer (SSL) code etc.

 6. User Identification (User ID) and Password

  6.1 To use this application, you shall be required to have your own username (User ID) and password. You shall keep the username and password confidential. Any access or transaction arising from login usicng your username and password in this application shall constitute correct and complete action by you. In case of any damage for whatever reasons, you shall be responsible for all such actions. You further agree that you shall not object or demand Settrade to be responsible for the damages on your behalf.

  6.2 You may change, suspend or cancel your username and password and/or the usage of this application at any time by yourself via any channels in accordance with the conditions and procedures prescribed by your broker (member of the Stock Exchange of Thailand). Settrade shall assume no responsibility for any damage arising out prior to the effectiveness of the process of such suspending or terminating.

 7. Violation of Terms and Conditions of Use

  In the event that there is a violation of Terms and Conditions of Use, Settrade reserves its right to suspend any access to or terminate any services rendered on this application without prejudice to Settrade’s rights to be indemnified under the Terms and Conditions of Use or any other rights under the relevant laws.

 8. Governing Laws

  The Terms and Conditions of Use shall be governed by the laws of Thailand.


Privacy Policy

 1. Definition

  “You” means application service users
  “We” means Settrade.com Co., Ltd.

 2. Purposes of Privacy Policy

  This privacy policy is provided for the purpose of:

  2.1 Governing your personal information provided by you directly or obtained from your use of the service or from a third party, at present or to be obtained in the future, which is information related to registration of service, and access to and use of content, features, technologies or functions contained in this Streaming application provided by us and/or application under any other name developed or customized by us from Streaming application for a third party (including but not limited to for PC version and mobile version and other electronic devices version) (“ application”) and websites entrusted with our system (Web Hosting) which you may be noticed from URL link with “.settrade.com” appearing as a part of URL (collectively referred to as “our services”).

  2.2 Clarifying and managing your personal information. Hence, once you have taken any action to enter this application including accessing or using any part of this application, it shall be deemed that you accept the privacy policy as specified herein including privacy policy specifically set forth in any part of this application and on websites entrusted with our system (Web Hosting) (if any) (collectively referred to as “Privacy Policy”). You hereby acknowledge and agree that we may occasionally update or amend this Privacy Policy in order to comply with our services policy, the revised terms of service and law without notifying or informing you in advance. Therefore, you should regularly check the Privacy Policy. We shall, nevertheless, publish the changes in relation to the Privacy Policy on this application or on websites entrusted with our system (Web Hosting) and, in an event of material change; we will try to inform you accordingly. On this basis, when you access this application after the aforementioned changes occur, it shall be deemed that you have accepted and agreed to be bound by the revised terms and conditions as well as the revised Privacy Policy.

 3. Data and Collection Methods

  We collect information by various technologies such as cookies. Your personal information collected by us ("Personal Information") includes:

  Information you provide to us directly: we will collect the information that you send to us such as the information you entered when you registered your account, the information you provide when applying for membership, information on the activities participation in our sevices , survey information, user’s account information or the information you have modified in your account or the information obtained from your contact with us or our team or the information obtained from other users’ accounts that we have a reason to believe that you are in control, including but not limited to, all information displayed on the user profile and registration or subscription page such as name-surname, address, date of birth, gender, age, photo, email, bank account number, credit card number (if any), identification card number, tax identification number, telephone number as well as information on users’ accounts and interests. These information shall be stored with the account.

  Information obtained from your use of the service: we will collect the information about the services you use and how you use them, including but not limited to, the information of devices you use to access our services , Computer Traffic Data (Log), the information from using our services such as device identifier, IP address of the computer, device identification number, device type, mobile network information, connection information, geographic location information, type of browser, historical record of using of our services, login log both from direct access to the application and through the system of securities companies by single sign-on, transaction log, customer behavior, statistic of our services usage, access time, information on your search, of securities you search, use of functions of our services, as well as other information from using and/or Computer Traffic Data (Log) related to the services or listed securities trading transactions on the Stock Exchange of Thailand through our services which we have legal duties to store such as logging information, information on the submission of securities trading orders from the websites of securities companies entrusted with our system which you may be noticed from URL link with “.settrade.com” appearing as a part of URL, and the information we collect through cookies or other similar technology.

 4. Use of Personal Information

  We use Personal Information for the purpose of verifying or identifying your identity when accessing the application or our services and to check your usage on or interaction with the application or our services for security development in relation to the use of services, management and protection of information technology infrastructure including increasing the efficiency in providing services to you as well as for any other related benefits, for example, we collect information about how you use our services , which part of our services that you visit, and how long you spend on certain pages. We then collect and analyze such information and evaluate the usage patterns and manners including modifying or taking any action for the studying, research, statistics, development of services and marketing or related advertising purpose. This includes content delivery, advertising, public relations, events and promotions as well as to provide appropriate advice relating to our services that matches your interests. Furthermore, for the benefit of security systems development in the use of service, we may use Personal Information and/or arrange for random searches as well as conducting accessibility testing by others for the purpose of risk management, detection, prevention or removal of fraud or other activities that has a tendency to violate the relevant laws or our services’ terms and conditions of use ("Terms and Conditions").

  In addition, we may use your Personal Information to contact you by telephone, text message (SMS), email or postal mail, or through any channels to inquire or inform you, or to check and confirm the information about your account, or conduct the survey, or inform any other information related to our services as necessary. On this basis, if you communicate with us or our team, we assume that you hereby acknowledge and agree that your communication with us or your contact details may be recorded in any manner without further notice or warning.

 5. Disclosure of Personal Information to Third Parties

  We will not disclose your Personal Information to any person without your consent. Nevertheless, for the sake of using the Personal Information pursuant to Clause 4, you hereby acknowledge and agree that we may disclose your Personal Information to the parent companies, affiliated companies, subsidiaries and subsidiaries of the same level, or partners who work with us, such as securities companies or other service providers who provide goods or services within our services, or any other persons, both in and out of the country, such as the person we have hired to perform work related to Personal Information. Accordingly, your Personal Information will be used to further enhance our provision of various services to you, to do statistics, to carry out statistical analysis, or to improve and develop the security protection, the service model and access to content on the Website or for the benefit of our business operation. By disclosing Personal Information to such persons, we shall ensure that those persons shall treat your Personal Information confidential and shall not use such information for any other purposes other than to the extent specified by us.

  Additionally, we may disclose your Personal Information as permitted by the law, such as the disclosure to government agencies, public agencies, agencies responsible for supervising us or our services, or your regulator including in case of request for information disclosure by the law enforcement such as requesting information for lawsuit or prosecution, or request from a private agencies, or other third parties that are involved in the legal process. This includes information disclosure in an appropriate event necessary for the application of our services’ terms and conditions of use as well as the information disclosure in case of restructuring organization, amalgamation, merger, sale of business. In such cases, we may transfer your Personal Information that we have collected, in whole or in part, to the related companies.

 6. Security in the Storage of Personal Information

  We have built a storage system for Personal Information with the appropriate mechanisms and techniques including restricting access to your Personal Information from our staffs, employees, and agents in order to prevent unauthorized use, disclosure, destruction, or access to your Personal Information. However, we cannot guarantee that there will be no errors or defects which may arise from the compliance with such policy. Therefore, we reserve the right to deny any liability for any damage or loss incurred in any event.

 7. Access and Update Your Personal Information

  You can always update your Personal Information and setting your information usage to be accurate, complete and up-to-date by logging in the system with your username (User Identification: User ID) and password. Nevertheless, we reserve the right to consider and may refuse to adhere to the requests that pose a risk of violating another user's privacy, infringing another user’s private rights or confidentiality, or refuse to comply in the event that what you log into the system cannot be practiced in any case.

  In addition, after you delete your Personal Information from our system, we may not delete the copy of such information from our servers or backup systems immediately to prevent an event involving a system crash or in an event of any action involving malicious intent of other persons or software.

 8. Links to Websites, Products and Services of Third Party

  Our services may contain links to websites, products and services of third party. The third party may collect certain information about your use of the services which we cannot be held responsible for the security or privacy of any of your information collected by such websites, products or services of the third party. You should exercise caution and review the privacy policy of the websites, products, and services of the third party as well.

 9. Application of Privacy Policy

  You hereby acknowledge and agree that this Privacy Policy applies to all Personal Information we collect and you agree that we have the right to store, maintain, use and disclose to other people your Personal Information which have been collected by us (if any) as well as any Personal Information currently collected and to be collected by us in the future within the scope provided for in this Privacy Policy.