ข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง

ข้อมูลล่าสุด -
หมายเหตุ
  • * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ
  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.30 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx (DRx เริ่มซื้อขายวันแรก 29 ก.ย. 2565)