ข้อมูลต่างชาติซื้อขาย (NVDR)

ภาพรวมมูลค่าการซื้อขาย NVDR
มูลค่าการซื้อขายของ SET และ mai (ล้านบาท)
51,736.40
มูลค่าการซื้อขายของ NVDR (ล้านบาท)
21,829.36
สัดส่วนของ NVDR เทียบกับ SET และ mai (%)
21
มูลค่าการซื้อขายของ SET และ mai (ล้านบาท)
51,736.40
มูลค่าการซื้อขายของ NVDR (ล้านบาท)
21,829.36
สัดส่วนของ NVDR เทียบกับ SET และ mai (%)
21
จัดอันดับจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ (Net Buy)
จำนวน 323 รายการ
จัดอันดับจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ
(Net Buy)
จำนวน 323 รายการ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) รวม (ล้านบาท) สุทธิ (ล้านบาท) มูลค่าการซื้อขายทั้งหมด (ล้านบาท) สัดส่วนการซื้อขายผ่าน NVDR (%)