บริการข้อมูล SETSMART

เครื่องมือสำหรับนักลงทุน เข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์
ได้อย่างมืออาชีพ

บริการข้อมูล SETSMART

เครื่องมือสำหรับนักลงทุน
เข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์
ได้อย่างมืออาชีพ

สำหรับบุคคลธรรมดา
ผู้รับบริการที่เป็นบุคคลธรรมดา และใช้บริการ SETSMART เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal Use) และใช้เป็นการภายในโดยไม่เผยแพร่ต่อ (Internal Use) เท่านั้น ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการข้างต้นเฉพาะผู้รับบริการที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นและใบเสร็จรับเงินค่าบริการดังกล่าวจะออกในนามของบุคคลธรรมดา
ที่รับบริการเช่นกัน (ไม่สามารถให้บริการรวมถึงออกใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีค่าบริการในนามของนิติบุคคลได้ทุกกรณี)

สำหรับบุคคลธรรมดา
ผู้รับบริการที่เป็นบุคคลธรรมดา และใช้บริการ SETSMART เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal Use) และใช้เป็นการภายในโดยไม่เผยแพร่ต่อ (Internal Use) เท่านั้น ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการข้างต้นเฉพาะผู้รับบริการที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นและใบเสร็จรับเงินค่าบริการดังกล่าวจะออกในนามของบุคคลธรรมดาที่รับบริการเช่นกัน (ไม่สามารถให้บริการรวมถึงออกใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีค่าบริการในนามของนิติบุคคลได้ทุกกรณี)

อัตราค่าบริการ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสำหรับบุคคลธรรมดา

ic_setsmart_user-register-01

สมัครรับบริการที่
หน้าเว็บไซต์ SETSMART
www.setsmart.com

ic_setsmart_user-register-02
ลงทะเบียนรับบริการด้วย
รหัสสมาชิก SET Member
img_3
เลือก Package ที่ต้องการ
ic_setsmart_user-register-04
ชำระค่าบริการ
ผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต
หรืออินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
ic_setsmart_user-register-05
ลงชื่อเข้าใช้งานที่
www.setsmart.com
ด้วยรหัสสมาชิก SET Member
ที่คุณลงทะเบียน
Group 7931
img_setsmart_vector_04

สำหรับ นิติบุคคลและบุคคลต่างชาติ (Foreigner)

Please Contact Information Service Department, The Stock Exchange of Thailand.

สำหรับ นิติบุคคล
และบุคคลต่างชาติ (Foreigner)

Please Contact Information Service Department,
The Stock Exchange of Thailand.