บริการข้อมูล SETSMART

เครื่องมือสำหรับนักลงทุน เข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์
ได้อย่างมืออาชีพ

บริการข้อมูล SETSMART

เครื่องมือสำหรับนักลงทุน
เข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์
ได้อย่างมืออาชีพ

ข้อตกลงการรับบริการ SETSMART
ผู้รับบริการประสงค์จะรับบริการ SETSMART โดยผู้รับบริการรับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงการรับบริการ SETSMART ดังต่อไปนี้
Number 1ผู้รับบริการรับรองว่า ผู้รับบริการสมัครรับบริการ ตามประเภทผู้รับบริการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดอย่างถูกต้อง โดยผู้รับบริการรับทราบข้อสงวนสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ระบุไว้ในตอนต้นและตกลงที่จะไม่เรียกร้องหรือโต้แย้งให้ต่างไปจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังกล่าว พร้อมกันนี้ผู้รับบริการตกลงว่า

 • กรณีรับบริการประเภทบุคคลธรรมดา
  ผู้รับบริการจะใช้บริการ SETSMART เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal Use) และรับรองว่าจะเป็นบุคคลที่ใช้บริการในส่วนบุคคลของตนเอง (Personal Use) เท่านั้น โดยไม่เผยแพร่ต่อ (Internal Use) รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • กรณีรับบริการประเภทนิติบุคคล
  ผู้รับบริการจะใช้บริการ SETSMART เพื่อประโยชน์ขององค์กรเท่านั้น และใช้เป็นการภายในโดยไม่เผยแพร่ต่อ (Internal Use) รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • กรณีรับบริการประเภทบุคคลต่างชาติ
  ผู้รับบริการจะใช้บริการ SETSMART เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal Use) หรือขององค์กร (แล้วแต่กรณี) เท่านั้น และใช้เป็นการภายในโดยไม่เผยแพร่ต่อ (Internal Use) รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

Number 2

ผู้รับบริการรับทราบและตกลงว่า บรรดาข้อมูลที่ปรากฏในบริการ SETSMART นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความรูปภาพ  ตารางข้อมูล กราฟ ราคา หรือมูลค่าหลักทรัพย์ (ถ้ามี) กราฟิกต่าง ๆ เสียง การออกแบบหน้าจอบริการ SETSMART การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (Interface) ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรม ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการ SETSMART นี้ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ถือเป็นสิทธิของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผู้ให้อนุญาตแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทย และ/หรือกฎหมายของประเทศอื่นไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ และไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

ทั้งนี้ การนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่ปรากฏในบริการ SETSMART ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ผู้รับบริการจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนดำเนินการ

Number 2

เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในบริการ SETSMART นี้ บรรดาเนื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในบริการ SETSMART นี้ ผู้รับบริการมีสิทธิเพียงเข้าดูดาวน์โหลดอัปโหลดเนื้อหา และพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เฉพาะเพื่อประโยชน์แก่การใช้งานในทางส่วนตัวและต้องไม่ใช่การใช้งานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าและผู้รับบริการตกลงไม่ทำสำเนาหรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลงสร้างงานที่พัฒนา นำออกแสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือได้รับประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนดำเนินการ

Number 2

เนื้อหาที่แสดงบนบริการ SETSMART นี้ถูกนำเสนอตามสภาพที่ได้รับ (“as is” basis) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่อาจรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมในเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันด้านความครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาและข้อมูล หรือการรับประกันผล
ที่จะได้รับจากการใช้เนื้อหาหรือการใช้บริการ SETSMART นี้ รวมถึงความเหมาะสมในการใช้งาน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดการใช้บริการ SETSMART และ/หรือจากการนำเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในบริการ SETSMART นี้ไปใช้ในทุกกรณี

Number 2

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้การเข้าถึงและการใช้บริการ SETSMART นี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และจะจัดให้มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ จากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้รับบริการ SETSMART หรือผู้ใช้บริการอื่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าการเข้าใช้บริการ SETSMART จะเป็นไปโดยปราศจากความล่าช้าและข้อผิดพลาดใด ๆ และไม่อาจรับรองว่าบริการ SETSMART นี้จะปราศจากโปรแกรม ไฟล์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้าย หรืออาจสร้างความเสียหายต่อระบบหรือข้อมูลในระบบของผู้รับบริการ อาทิ ไวรัส คอมพิวเตอร์เวิร์ม โทรจันฮอร์ส สปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “ความบกพร่อง”) ทั้งนี้ ไม่ว่าความบกพร่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากบุคคล หรือความขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ดังนั้น ผู้รับบริการจึงรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวและตกลงว่าในกรณีที่มีความบกพร่องใด ๆ เกิดขึ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่รับผิดชอบในความสูญหาย ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากความบกพร่องเหล่านั้นในทุกกรณี

Number 2

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการสำหรับการใช้บริการ SETSMART นี้ เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้งานลงทะเบียน ข้อมูลการใช้งาน SETSMART ของผู้รับบริการ และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดของผู้รับบริการได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดยผู้รับบริการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Privacy Policy

Number 2

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้รับบริการใช้บริการ SETSMART นี้ รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือระงับการให้บริการ SETSMART ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ว่าในเวลาใด ๆ แก่ผู้รับบริการ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

Number 2

ผู้รับบริการรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ผู้รับบริการละเมิดข้อตกลงการรับบริการ SETSMART ตลาดหลักทรัพย์ฯ สงวนสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใด ๆ ที่มีขึ้นบนบริการ SETSMART นี้ได้ทันทีตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือชี้แจงเหตุผลให้ผู้รับบริการทราบและไม่จำเป็นต้องคืนค่าบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดกับผู้รับบริการอันมาจากการระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการเพราะเหตุดังกล่าว

ทั้งนี้ การระงับหรือยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดสิทธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะได้รับการเยียวยาตามข้อตกลงการรับบริการ SETSMART นี้ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อตกลงการรับบริการ
SETSMART

ผู้รับบริการประสงค์จะรับบริการ SETSMART

โดยผู้รับบริการรับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อตกลง
การรับบริการ SETSMART ดังต่อไปนี้
    
 Number 1 ผู้รับบริการรับรองว่า ผู้รับบริการสมัครรับบริการ ตามประเภทผู้รับบริการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดอย่างถูกต้อง โดยผู้รับบริการรับทราบข้อสงวนสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ระบุไว้ในตอนต้นและตกลงที่จะไม่เรียกร้องหรือโต้แย้งให้ต่างไปจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังกล่าว พร้อมกันนี้ผู้รับบริการตกลงว่า

 • กรณีรับบริการประเภทบุคคลธรรมดา
  ผู้รับบริการจะใช้บริการ SETSMART เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal Use) และรับรองว่าจะเป็นบุคคลที่ใช้บริการในส่วนบุคคลของตนเอง (Personal Use) เท่านั้น โดยไม่เผยแพร่ต่อ (Internal Use) รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • กรณีรับบริการประเภทนิติบุคคล
  ผู้รับบริการจะใช้บริการ SETSMART เพื่อประโยชน์ขององค์กรเท่านั้น และใช้เป็นการภายในโดยไม่เผยแพร่ต่อ (Internal Use) รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • กรณีรับบริการประเภทบุคคลต่างชาติ
  ผู้รับบริการจะใช้บริการ SETSMART เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal Use) หรือขององค์กร (แล้วแต่กรณี) เท่านั้น และใช้เป็นการภายในโดยไม่เผยแพร่ต่อ (Internal Use) รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

Number 2

 

ผู้รับบริการรับทราบและตกลงว่า บรรดาข้อมูลที่ปรากฏในบริการ SETSMART นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความรูปภาพ  ตารางข้อมูล กราฟ ราคา หรือมูลค่าหลักทรัพย์ (ถ้ามี) กราฟิกต่าง ๆ เสียง การออกแบบหน้าจอบริการ SETSMART การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (Interface) ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรม ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการ SETSMART นี้ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ถือเป็นสิทธิของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผู้ให้อนุญาตแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทย และ/หรือกฎหมายของประเทศอื่นไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ และไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

ทั้งนี้ การนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่ปรากฏในบริการ SETSMART ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ผู้รับบริการจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนดำเนินการ

 

Number 2

 

เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในบริการ SETSMART นี้ บรรดาเนื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในบริการ SETSMART นี้ ผู้รับบริการมีสิทธิเพียงเข้าดูดาวน์โหลดอัปโหลดเนื้อหา และพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เฉพาะเพื่อประโยชน์แก่การใช้งานในทางส่วนตัวและต้องไม่ใช่การใช้งานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าและผู้รับบริการตกลงไม่ทำสำเนาหรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลงสร้างงานที่พัฒนา นำออกแสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือได้รับประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนดำเนินการ

 

Number 2

 

เนื้อหาที่แสดงบนบริการ SETSMART นี้ถูกนำเสนอตามสภาพที่ได้รับ (“as is” basis) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่อาจรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมในเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันด้านความครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาและข้อมูล หรือการรับประกันผล
ที่จะได้รับจากการใช้เนื้อหาหรือการใช้บริการ SETSMART นี้ รวมถึงความเหมาะสมในการใช้งาน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดการใช้บริการ SETSMART และ/หรือจากการนำเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในบริการ SETSMART นี้ไปใช้ในทุกกรณี

 

Number 2

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้การเข้าถึงและการใช้บริการ SETSMART นี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และจะจัดให้มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ จากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้รับบริการ SETSMART หรือผู้ใช้บริการอื่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าการเข้าใช้บริการ SETSMART จะเป็นไปโดยปราศจากความล่าช้าและข้อผิดพลาดใด ๆ และไม่อาจรับรองว่าบริการ SETSMART นี้จะปราศจากโปรแกรม ไฟล์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้าย หรืออาจสร้างความเสียหายต่อระบบหรือข้อมูลในระบบของผู้รับบริการ อาทิ ไวรัส คอมพิวเตอร์เวิร์ม โทรจันฮอร์ส สปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “ความบกพร่อง”) ทั้งนี้ ไม่ว่าความบกพร่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากบุคคล หรือความขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ดังนั้น ผู้รับบริการจึงรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวและตกลงว่าในกรณีที่มีความบกพร่องใด ๆ เกิดขึ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่รับผิดชอบในความสูญหาย ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากความบกพร่องเหล่านั้นในทุกกรณี

 

Number 2

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการสำหรับการใช้บริการ SETSMART นี้ เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้งานลงทะเบียน ข้อมูลการใช้งาน SETSMART ของผู้รับบริการ และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดของผู้รับบริการได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดยผู้รับบริการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Privacy Policy

 

Number 2

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้รับบริการใช้บริการ SETSMART นี้ รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือระงับการให้บริการ SETSMART ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ว่าในเวลาใด ๆ แก่ผู้รับบริการ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

 

Number 2

 

ผู้รับบริการรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ผู้รับบริการละเมิดข้อตกลงการรับบริการ SETSMART ตลาดหลักทรัพย์ฯ สงวนสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใด ๆ ที่มีขึ้นบนบริการ SETSMART นี้ได้ทันทีตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือชี้แจงเหตุผลให้ผู้รับบริการทราบและไม่จำเป็นต้องคืนค่าบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดกับผู้รับบริการอันมาจากการระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการเพราะเหตุดังกล่าว

ทั้งนี้ การระงับหรือยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดสิทธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะได้รับการเยียวยาตามข้อตกลงการรับบริการ SETSMART นี้ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง